TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA
KUMROVEC, DESINIĆ, ZAGORSKA SELA

Kumrovec 17.12.2020.

Temeljem odredbi članka 18., stavka 1., točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 52/19) te članka 25.,točke 5. Statuta Turističke zajednice područja Kumrovec,
Desinić, Zagorska Sela u postupku imenovanja direktora/direktorice Turističke zajednice područja
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić,
Zagorska Sela na sjednici održanoj 11.12.2020. temeljem članka 25. točke 5. Statuta Turističke
zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela donosi sljedeću:

Odluku o imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice područja

Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela

Članak 1.

1. Ramona Mačefat Muranić, OIB: 25273672656, Poljana Sutlanska 70,49296 Zagorska Sela,
koja ispunjava uvjete iz natječaja objavljenog na Internet stranici Zagorje.com ( portal

Zagorskog lista) https://www.zagorje.com/clanak/kumrovec/tz-podrucja-kumrovec-desinic-
i-zagorska-sela-objavila-je-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-di , imenuje se direktoricom

Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela.

Članak 2.

1. Direktor turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu područja Kumrovec, Desinić,
Zagorska Sela samostalno i pojedinačno, organizira i rukovodi radom poslovanjem
turističke zajednice, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama
utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitosti rada
turističke zajednice. Za svoj rad odgovoran je turističkom vijeću i predsjedniku turističke
zajednice.

Članak 3.
S imenovanom se sklapa Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti na Internet stranici Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić,
Zagorska Sela.

Obrazloženje

Na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela održane
23.11.2020. donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor/imenovanje direktora/direktorice
Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela. Natječaj je objavljen 24.11.2020. na
Internet stranicama Zagorskog lista (Zagorje.com). Rok za podnošenje prijava 01.12.2020. U natječaju
je bilo navedeno da kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Da ima završen najmanje preddiplomski stručni studij ili sveučilišni studij ( 180 ili 240 ECTS)
2. Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao
uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.ovoga članka
3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. Da poznaje rad na računalu
6. Da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera
zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.
Uz pisanu prijavu, kandidati su bili dužni priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( diploma )
3. Dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na
poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga
članka ( radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se
dokazuje određeno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu
4. Prijedlog rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
5. Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika ( svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove,
certifikat škole za strane jezike )
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ( ukoliko ima položen
ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati ( napomena: u skladu s člankom 23.stavkom 6. i 6.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/19 , 42/20),
direktorom može biti imenovana osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema
položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne
godine od stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i
najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)
7. Dokaz o poznavanju rada na računalu ( preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata
odgovarajuće obrazovne ustanove)

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela u
sastavu Robert Šplajt, Bojana Krajcar, Mateja Rumiha, Dora Greblički Kos, Hrvoje Hrbud i Fanika
Šumak utvrdili su da su na natječaj pravovremeno pristigle 3 prijave. Od pristiglih prijava sve su
zadovoljavale formalne uvjete natječaja. Nakon provedenog razgovora s kandidatkinjama,
Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela sa 5 glasova „ZA“
i 1 „PROTIV“ donijelo je odluku o prihvaćanju prijave kandidatkinje Ramone Mačefat Muranić.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv navedene odluke se može uputiti žalba Turističkom vijeću Turističke zajednice područja
Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela u roku od 8 dana objave na web stranici Turističke zajednice
područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela na adresu: Turistička zajednica područja Kumrovec,
Desinić, Zagorska Sela, Ulica Josipa Broza 12 49295 Kumrovec.

Odluka se dostavlja:
– Turističkom vijeću – svima
– Kandidatkinjama:
– Ramona Mačefat Muranić
– Barbara Masnec
– Kristina Hlaban

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA
KUMROVEC, DESINIĆ, ZAGORSKA SELA
Predsjednik
ROBERT ŠPLAJT