Župna crkva Sv. Jurja

ŽUPNA CRKVA SV. JURJA

Prvo spominjanje desinićke crkve seže do davne 1590 .g. kada kralj Rudolf dozvoljava održavanje godišnjih sajmova oko crkve “s Georgii” i kapele “s. Annae in Desinych”. Međutim radovima na vjeronaučnoj dvorani pronalaskom grobova utvrđeno je da se prva crkva nalazila upravo na tom mjestu kod današnjeg župnog doma. Kasnije g. 1639. sagrađena je na današnjem mjestu, a 1676. g. je ista proširena, u baroknom stilu. U rujnu mjesecu 1688. g. zagrebački biskup Alexandar Ignjat Mikulić posvetio je crkvu. Nova crkva blagoslovljena je od domaćeg župnika Juraja Novaka 01. 11. 1902., a posvetio ju je 1937. nadbiskup Alojzije Stepinac.

Od povijesnih monumentalnih vrijednosti treba spomenuti tri srebrna kaleža, stari misal, monstranca sve iz XVI. stoljeća, ranobaroknu kadionicu, pacifikal s trolisnim prečkama, kasnobaroknim relikvijem sv.Križa, zlatom vezana klauzula od jelenje kože. Crkva ima poligonalno svetište, do kojeg je sakristija, pobočne kapele koje tvore tlocrt u obliku križa. Na glavnom pročelju poviše portala je reljef Srca Isusova, s dva anđela u poklonu. Zvonik ima biforu, galeriju za ophod, satove, te visoku zašiljenu kapu. Orgulje J. Branda op-60 krase veliki kor, a nabavljene su početkom XX. stoljeća. Od starijih spomenika sačuvan je nadgrobni epitaf Petra II. Rattkaya.